Política de privacitat

Introducció

El dret a la intimitat i, més concretament, el dret a la protecció de les dades personals és un dels principis bàsics de la Fundació Jesús Serra i del Grup Catalana Occident.

L’objectiu d’aquesta política de privacitat és explicar, d’acord amb les disposicions del Reglament General l2016/679 de Protecció de dades de la Unió Europea i amb la normativa de desenvolupament, tant nacional com comunitària, vigent en tot moment, la manera en què es tracten les dades personals que pot obtenir dels usuaris, tal com es defineixen a continuació.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

La Fundació Jesús Serra va néixer l’any 2006 amb l’objectiu de canalitzar l’acció filantròpica i d’impulsar els valors humans i professionals que caracteritzaven el fundador del Grup Catalana Occident, Jesús Serra Santamans, de qui en rep el nom.

Avui dia, promou projecte que pertanyen als àmbits de la investigació, la docència, la solidaritat, l’esport, la música i la poesia. D’aquesta manera, es contribueix a la construcció d’una societat més justa, solidària i desenvolupada, on prevalen valors com la iniciativa, l’esforç i la millora continua.

La Fundació Jesús Serra funciona com a nexe de les diverses companyies que integren el Grup Catalana Occident. Per això, un dels principals objectius de la Fundació és donar suport a la creació d’una cultura comuna per facilitar la trobada i la participació dels empleats i mediadors que formen part del Grup mitjançant l’organització de diversos programes d’activitats.

Quina és l’autoritat de control de protecció de dades personals?

L’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb seu a Madrid (28001), carrer Jorge Juan, núm. 6, davant la qual es poden plantejar consultes o reclamacions relatives a aquesta matèria, en cas que considereu que els vostres drets i les vostres llibertats de protecció de dades no han estat degudament atesos per la Fundació Jesús Serra. Per obtenir més informació, podeu consultar el lloc web següent: https://www.agpd.es.

Quines dades personals són objecte de tractament?

Seran objecte de tractament totes les dades personals que s’obtenen directament o mitjançant els nostres llocs web i formularis en línia d’inscripció a les nostres accions, incloent-hi els documents que s’hi troben. Les dades recollides són exclusivament les necessàries per al desenvolupament d’accions i projectes que tenen lloc en un període de temps determinat i que organitza la Fundació Jesús Serra.

Si una persona diferent del titular aporta les dades personals, la persona aportant té l’obligació de transmetre prèviament aquesta informació al titular de les dades personals i de procurar el seu consentiment quan sigui necessari per al tractament de les dades personals per part de la Fundació Jesús Serra.

Quin és el tractament que reben les dades personals dels menors d’edat?

Només es tractaran les dades personals de menors d’edat quan els titulars de la pàtria potestat o tutela del nen o nena hagin donat el seu consentiment al tractament que sigui necessari únicament en execució de l’activitat o projecte corresponent en què s’hagi inscrit com a participant.

Quines són les finalitats del tractament de les dades personals?

 • (i) Finalitat principal:

La finalitat principal del tractament de les dades personals és, prèvia inscripció voluntària, gestionar la participació en les activitats que promou la Fundació Jesús Serra, així com difondre i informar sobre els detalls de les activitats i els projectes en què s’hagi inscrit el participant voluntàriament i acomplir efectivament les obligacions que estableix la normativa aplicable en tot moment a la Fundació Jesús Serra.

 • (ii) Altres finalitats:

Les dades personals són objecte de tractament amb la finalitat d’informar i seleccionar activitats futures relacionades amb projectes en què s’hagi inscrit prèviament el participant.

Igualment, pel que fa a les dades que es recullen mitjançant formularis de contacte o números de telèfon que es posin a disposició dels usuaris per posar-se en contacte amb la Fundació Jesús Serra o altres agències externes que col·laboren per organitzar activitats, les dades personals es tracten per: (i) atendre i gestionar sol·licituds, inscripcions i consultes que feu a través dels números de telèfon i les adreces electròniques que s’ofereixen per aquest efecte; i (ii) atendre i gestionar els suggeriments, les reclamacions i altres consultes que feu a través del formulari corresponent.

Quina és la legitimació del tractament de les dades personals?

La legitimació per als tractaments que s’indiquen en la finalitat principal esmentada anteriorment es basa en el desenvolupament d’activitats i projectes propis de la Fundació Jesús Serra, responsable del tractament.

El tractament per a les altres finalitats esmentades anteriorment es fonamenta en la normativa aplicable o en l’interès legítim de la Fundació Jesús Serra.

Finalment, el tractament de dades personals amb finalitats publicitàries està legitimat, si escau, pel consentiment específicament atorgat.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

Les dades personals es conservaran durant el temps que duri l’organització de l’activitat o projecte en què s’hagi inscrit el participant, o bé mentre no hi hagi cap oposició per part del participant, i quedaran a disposició dels jutjats i tribunals, el Ministeri Fiscal, les forces i cossos de seguretat de l’estat o les administracions públiques competents, en particular les autoritats de control de protecció de dades personals competents, i els òrgans supervisors corresponents per a l’atenció de les possibles responsabilitats legals o contractuals derivades del contracte o el servei en què s’hagi basat el tractament i durant el termini de prescripció d’aquestes.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades personals?

 • (i)  Entitats que contracta la Fundació Jesús Serra:

Les dades personals del participant i qualsevol altra informació relacionada amb la seva participació en les activitats o projectes de la Fundació Jesús Serra poden comunicar-se a les agències que es contracten per organitzar, gestionar i desenvolupar les activitats i els projectes propis de la Fundació Jesús Serra.

A més, l’informem que els serveis que poden prestar les agències que contracta la Fundació Jesús Serra per a aquesta finalitat són els següents:

1. Serveis prestats per a la gestió d’activitats, projectes esportius i participants inscrits, la gestió de llocs web i formularis d’inscripció i la gestió de pagaments i cobraments.
2. Serveis prestats per a la difusió d’activitats i projectes mitjançant notes de premsa.
3. Serveis prestats per a la gestió de xarxes socials i imatges.
4. Serveis prestats per a la gestió de bases de dades, la difusió de convocatòries a centres especialitzats, la gestió de relacions institucionals i la gestió d’esdeveniments i contractes.
5. Serveis prestats en l’àmbit informàtic: (i) allotjament de dades, (ii) manteniment i gestió de sistemes, comunicacions i equips informàtics, (iii) seguretat de la informació, (iv) desenvolupament i manteniment d’aplicacions, (v) prestació del servei de desenvolupament de formularis d’inscripció i (vi) gestió documental;

 • (ii)  Organismes i autoritats oficials:

Les dades personals seran facilitades a tots aquells destinataris als quals estiguin obligades a comunicar aquesta informació en compliment d’obligacions legals, incloent-hi, de manera merament enunciativa i no limitadora, organismes i administracions públiques competents, com ara l’Agència Espanyola de l’Administració Tributària o les hisendes forals, les autoritats de control de protecció de dades personals, els jutjats i tribunals, els òrgans supervisors corresponents, el Ministeri Fiscal o les forces i els cossos de seguretat de l’Estat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Com a titular de les vostres dades personals, us assisteixen els drets exposats tot seguit, que podreu exercitar acreditant la vostra identitat, en la forma indicada en l’apartat sobre el delegat de protecció de dades: proyectos@fundacionjesusserra.org.

 • (i)   Dret d’accés.- L’usuari pot sol·licitar informació sobre les dades personals que la Fundació Jesús Serra tingui sobre la seva persona i sobre els tractaments de què són objecte, així com obtenir-ne una còpia en un format estructurat, d’ús comú i de fàcil lectura.
 • (ii)  Dret de rectificació.- L’usuari pot sol·licitar la rectificació de les dades personals que siguin inexactes i, igualment, té el dret de sol·licitar que es completin les dades personals que estiguin incompletes, fins i tot mitjançant una declaració addicional.
 • (iii) Dret de supressió.- L’usuari pot sol·licitar la supressió de les dades personals quan ja no siguin necessàries per a les finalitats que va indicar la Fundació Jesús Serra, responsable del tractament, o bé quan l’usuari retiri el consentiment en què es basa el tractament. No serà aplicable quan el tractament sigui necessari segons el que indica l’apartat “Legitimació del tractament de les dades personals” anterior.

  En aquest sentit, en l’àmbit digital de la Fundació Jesús Serra, si exerciteu el vostre dret a l’oblit, l’entitat corresponent s’adreçarà al proveïdor de serveis d’Internet per traslladar-li la sol·licitud de l’interessat relativa al cessament del tractament de les dades personals que l’incumbeixin, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació. En aquest cas, les dades únicament seran conservades pel responsable per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. Aquesta sol·licitud no serà aplicable quan el tractament sigui necessari segons el que indica l’apartat “Legitimació del tractament de les dades personals” anterior, o bé quan sigui necessari en l’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació o per raons d’interès públic.

 • (iv) Dret d’oposició.- L’usuari es podrà oposar al tractament de les seves dades personals, llevat que concorrin motius d’interès legítim de la Fundació Jesús Serra per continuar fent el tractament de les dades personals, cas en el qual el responsable les conservarà només per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions. El tractament de les dades personals per a finalitats comercials o publicitàries no es considerarà legítim i, per tant, el dret d’oposició serà equivalent a la revocació del consentiment previ manifestat. No serà aplicable quan el tractament sigui necessari segons el que indica l’apartat “Legitimació del tractament de les dades personals” anterior.
 • (v) Dret a la limitació del tractament.- ‘usuari pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals, la qual cosa podria implicar, si escau, el bloqueig de les dades, en les circumstàncies següents: (i) quan vostè impugni l’exactitud de les dades, (ii) quan el responsable s’oposi a la supressió de dades perquè el tractament és lícit, (iii) quan el responsable ja no necessiti les dades però aquestes siguin necessàries per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions o, (iv) quan vostè s’hagi oposat al tractament, mentre el responsable verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els seus; en aquest cas, el responsable les conservarà només per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • (vi) Dret de portabilitat.- Quan sigui tècnicament possible, l’usuari pot sol·licitar que es transmetin les dades personals que l’incumbeixin i siguin objecte de tractament automatitzat a altres responsables del tractament, o bé a l’usuari com a interessat, en un format estructurat, d’ús comú i de fàcil lectura, sense perjudici dels drets de supressió o a l’oblit. En aquest cas, el responsable només conservarà les dades per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Qualsevol comunicació i actuació feta en el context de l’exercici dels seus drets serà a títol gratuït. Quan les sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives, especialment pel seu caràcter repetitiu, la Fundació Jesús Serra, responsable del tractament, podrà cobrar un cànon raonable depenent dels costos a què hàgiu hagut de fer front per a la seva atenció.

Confidencialitat de les dades personals

Des del començament del tractament de les dades personals, la Fundació Jesús Serra adoptarà les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries, tenint en compte l’estat de la tecnologia, per garantir la integritat, confidencialitat, disponibilitat i resiliència de les dades personals i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats.

Us informem que els servidors informàtics d’alguns proveïdors de serveis de la Fundació Jesús Serra podrien estar situats en països fora de la Unió Europea, on, si el grau de protecció de la privacitat no és equivalent a l’establert en la normativa sobre protecció de dades personals europea i nacional, la Fundació Jesús Serra, responsable del tractament, adoptarà les mesures adequades i necessàries per a la millor salvaguarda dels drets dels interessats i la seguretat de la informació, segons les mesures tècniques disponibles en cada moment.

Vigència de la política de privacitat

La Fundació Jesús Serra manifesta que la política de privacitat que està publicada a la pàgina web www. fundacionjesusserra.org serà sempre la vigent en cada moment i es reserva el dret a modificar-la sempre que sigui necessari. Si el participant en una activitat o projecte de la Fundació Jesús Serra volgués accedir a versions anteriors de la política de privacitat, pot contactar amb el responsable a través de l’adreça electrònica proyectos@fundacionjesusserra.org.

Copyright

La Fundació Jesús Serra es reserva tots els drets relatius al contingut d’aquesta política de privacitat. Queda rigorosament prohibida, sense autorització escrita, la reproducció, distribució, transformació, manipulació, comunicació pública o qualsevol altre acte d’explotació total o parcial, gratuïta o onerosa, d’aquest document.

La Fundació Jesús Serra es reserva el dret de fer, en qualsevol moment i sense avisar, totes les modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació d’aquests que consideri necessàries.

Preferencia de cookies